Yekaterina Desyatnikova, Staff Attorney, Tenants' Rights